కేసీఆర్ మోసం మీద జూనియర్ డాక్టర్ల పేరడీ పాట

కేసీఆర్ సారు, ఆరోగ్యశాఖలో ఇప్పటి దాకా ఎంత మందిని పెర్మెంట్ చేసినవు, కొత్తగా నియమించే వాళ్ళను మళ్ళీ గదే ఔట్సోర్సింగ్ పద్దతిని నియమించవడితిరి.  మాటలకు చేతలకు ఏమన్న

Read more