తెలంగాణ కవుల, సాహితి,సాహిత్యవేత్తల చేవ సచ్చిందా??

ఉద్యమంలో ఉరకలెత్తిన మీ కలాలు ఇప్పుడు అధికార పంచన ఎందుకు చేరినయ్?? అప్పటి ఆరాటం,పోరాటం అంతా స్వయం ఉపాధి కరువయ్యిందనేనా?? అందుకేనా మీ రాతలతో తెలంగాణ యువతని

Read more

అడిగినోని నోర్మూయించుడు, ఎదురుతిరిగినోన్ని జైల్ల నూకుడు // KCR మార్క్ పాలన

అడిగినోని నోర్మూయించుడు, ఎదురుతిరిగినోన్ని జైల్ల నూకుడొకటే ఎరుక మీకు.. మీకేముంది ఇంట్ల 5 నౌకర్లొచ్చినయి.. అధికారంలకు రాంగనే లక్ష నౌకర్లేస్తం.. పారదర్శకంగ రెండు మూడు నెలలల్లనే ఫలితాలిస్తం

Read more